Kursuskalender

Tryk på kurset for at læse mere eller for tilmelding  

Temaaften om udfordrende adfærd hos børn og unge med ASF

Udfordrende adfærd efterlader ofte omgivelserne i en magtesløshed, hvor man mangler redskaber til at håndtere udfordrende og konfliktfyldte situationer. Hvis man forstår, hvad der ligger bag denne adfærd har man oftest nøglen til at finde brugbare og meningsfulde redskaber.

På temaaftenen vil Lulle Scheel ud fra de grundlæggende forstyrrelser der er forbundet med ASF komme med konkrete eksempler på hvordan man kan arbejde med udfordrende adfærd i hverdagen

10. april 2018

 

Temaaften om tilstødende psykiatrisk symptomer (komorbiditet) hos personer med ASF

Mange børn, unge og voksne med autisme kæmper dagligt, eller i perioder, med andre psykiske eller psykiatriske symptomer og lidelser, så som ADHD, adfærdsforstyrrelse, depression, angst, OCD, spiseforstyrrelse mv. Oplægget denne aften vil være opbygget med det henblik at give deltagerne større viden om komorbiditet samt bud på handlemuligheder
25. april 2018

 

Temaaften om inklusion i folkeskolen - erfaringer med skoleforløb blandt børn og unge med en autismespektrums diagnose

Center for Autisme har gennemført et forskningsprojekt til belysning af, hvordan skolegangen for elever med ASF har været i henholdsvis specialundervisningsmiljøer og i den almene skole. På denne tema-aften vil vi fortælle om projektets resultater og i lyset af disse diskutere, hvordan ”inklusion” skal eller kan forstås, når det drejer sig om elever med ASF.

17. maj 2018

 

Seksualitet hos unge og voksne med autisme - for fagpersoner

Kursets formål er give fagpersoner viden om seksualitet hos unge og voksne med autismespektrumsforstyrrelser (ASF), både de der er normaltbegavede og personer med udviklingshæmning. Dette for at øge forståelsen og handlemulighederne hos deltagerne, så de bedre kan vejlede de unge i forhold til seksualitet

24.-25. maj 2018

  

Grundkursus om voksne med autisme for fagpersoner i voksenpsykiatrien

At give deltagerne en grundlæggende viden om den autistiske funktionsforstyrrelse og dens udtryksformer i voksenalderen, herunder differentialdiagnostiske overvejelser og komorbide tilstande. Desuden formidling af viden om principper for samtale og behandling af voksne med autisme, samt om de mest benyttede evalueringsredskaber til diagnostisk afklaring. Der vil blive taget udgangspunkt i forskningen samt undersøgernes kliniske erfaring med voksne på Center for Autisme.
30. maj 2018

  

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Observations Skema - 2 (ADOS-2) - for psykologer/psykiatere

Formålet med træningskurset er, at give deltagerne erfaringer med anvendelse af det diagnostiske observationsredskab ADOS-2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema – 2. udgave 2013). Der er tale om et grundigt og detaljeret arbejde med at bruge og tolke resultater fra ADOS-2 observationer med modulerne 1 – 4.

12.-14. juni 2018 (+ opfølgningsdage) 

 

Angst og isolation, herunder skolevægring, hos børn, unge og voksne med ASF - for fagpersoner

Årsagen til den sociale isolation/skolevægring bunder ofte både i autisme og angst, og denne kombination kræver en helt særlig forståelse samt særligt tilrettelagte interventionsmetoder. Derfor vil kurset fokusere på det karakteristiske ved både at have ASF og angst. Endvidere beskrives årsager og behandlingsbehov grundigt. De interventionsmetoder, der vil blive beskrevet, tager bl.a. afsæt i kognitiv adfærdsterapi, miljøterapi, relations- og motivationsarbejde samt selvforståelse.

30.-31. august 2018

 

KAT-Workshop - Gør det lettere at tale om følelser - Bliv fortrolig med KAT-kassens nye værktøjer og den spændende KAT web-app  
Formålet med kurset er at at kursusdeltagerne opnår indsigt i den nye KAT-kasses værktøjer og KAT-appens funktionalitet og ide, så de kan anvende begge værktøjer som fagperson eller hjemme i familien, når der er fokus på følelser og social kommunikation. 
20. september 2018

 

Introkursus i Intensive Interaction og autisme

Intensive Interaction er en tilgang, der har til formål at udvikle kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap, herunder autismespektrumtilstande. Den skaber adgang til den allervigtigste udvikling: Lysten og evnen til at indgå i meningsfulde, sociale samspil og gensidig tovejskommunikation. Tilgangen har afgørende betydning for børn og voksne med intet eller minimalt verbalt sprog, men er også relevant for mennesker, der har noget eller godt udviklet talesprog, men som på grund af fx autisme har udfordringer med kommunikation og samspil.
11. oktober 2018

 

Kursus om piger med en ASF diagnose

Hvad skal vi særligt være opmærksomme på i forhold til piger med autisme, hvordan kan vi forstå deres verden og hvad kan være hjælpsomt i forhold til deres personlige og sociale udvikling? 

Piger med autisme bliver ofte diagnosticeret sent eller slet ikke. Det kan have fatale følger for pigerne og deres omgivelser, da de ikke får den rette støtte og forståelse.

26. oktober 2018

 

Temaaften om autismespektrumsforstyrrelse (ASF) - for bedsteforældre og andre pårørende

Temaaftenen giver bedsteforældre, pårørende og venner af familien til et barn med en autismespektrumsforstyrrelse (ASF) en introduktion til handicappet samt information til at kunne støtte op om barnet/den unge med autismespektrumsforstyrrelse på bedst mulig vis. 
1. november 2018

 

Grundkursus om ASF - for fagpersoner

Formålet er at give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt pædagogiske redskaber.

15.-16. november 2018 

 

Træningskursus i brug af Autisme Diagnostisk Interview - Revideret (ADI-R) 

At give den enkelte deltager et basalt kendskab til teori bag og praktisk anvendelse af ADI-R. ADI-R er et semistruktureret interview til vurdering af adfærd relateret til autisme eller det autistiske spektrum. Det er baseret på DSM-IV- og ICD-10-kriterier for infantil autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

5.-6. december 2018 + 28. februar 2019

 Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. RÅDGIVNING:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk

 

Vibe Neidhardt, rådgiver
Tlf.: 51 27 78 01

e-mail: vne@centerforautisme.dk


 

 

 


 

Spørgsmål vedr. UNDERSØGELSER:

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær
Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56
e-mail: srs@centerforautisme.dk


Spørgsmål vedr. KURSER og UNDERVISNING:

 

Pernille Baden Beaumont, kursussekretær
Tlf.: 78 10 04 31 
e-mail: pbb@centerforautisme.dk

 

Susanne Henri Rasmussen, afdelingsleder, psykolog
Tlf.: 26 25 28 56 
e-mail: srs@centerforautisme.dk

VISO

 

Vi er specialister inden for autismeområdet og leverandører til Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO).

 

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Login