Arbejdsevneafklaring, intern


Målgruppe

Intern arbejdsevneafklaring henvender sig primært til unge borgere uden eller med meget lidt arbejds- eller uddannelseserfaring.

Formål
At afklare arbejdsevne ift. uddannelse og arbejdsmarked med henblik på at bringe borger nærmere beskæftigelse.

Mål
At afdække og beskrive ressourcer, støttebehov og skånehensyn i forhold til uddannelse eller arbejdsmarked.

Indhold

 

Produktionsværksteder med arbejdsopgaver

  • Kreativt/Grafisk værksted, IT-værksted, Madværksted og Montageværksted. Der er pædagogisk støtte til stede i hele arbejdstiden på værkstederne mhp. støtte i opgaverne og ift. det sociale.
  • Praktik (i gruppe) på virksomhed i nærområdet en formiddag om ugen med pædagogisk støtte)
  • Sociale tilbud og fysisk aktivitet: Musik, fitness

Samtaler og handleplan

  • Borgeren bliver tilknyttet en kontaktperson. Der afsættes en halv time pr. uge til individuelle samtaler mhp. evaluering og udvikling af borgerens forløb.
  • Der udarbejdes en handleplan for, hvordan arbejds- og/eller studieevne udvikles. Der fokuseres på personlige, sociale og faglige kompetencer samt (autismemæssige) udfordringer.

Ekstern praktik
Når borger er klar, planlægges eksternt praktikforløb i samarbejde med en erhvervskonsulent. Når praktik sættes i gang, overgår forløbet til Ekstern arbejdsevneafklaring.

 

Statusmøde

1 - 2 uger inden forløbets udløb, afholdes der et statusmøde på Center for Autisme, hvor forløbet evalueres. Her tages der også stilling til, hvorvidt der er grundlag for en forlængelse af forløbet. Hvis borgeren ønsker det, er centrale personer fra borgerens netværk også velkomne til at deltage i mødet.

 

Statusrapport

En uge inden statusmødet modtager sagsbehandler en statusrapport på borgerens forløb. Den indeholder foreløbige observationer ift. borgerens arbejdsevne, beskrivelse af de støttebehov og skånehensyn borgeren har haft brug for i forløbet og forslag til målsætninger i det videre arbejde med at bringe borgeren tættere på afklaring ift. arbejdsevne og/eller beskæftigelse.Som udgangspunkt udarbejdes rapporten i Erhvervscenterets egen skabelon og efter afdelingens standard (eks. kan fremsendes). Mod tillæg kan den afsluttende rapport skrives i en af kommunen valgt skabelon og standard.

 

Opstart
Når bevilling foreligger, aftales opstartsdato.


Ønsker du mere information, kan du henvende dig til faglig koordinator Benny Ahlqvist

 

Spørgsmål vedr. ERHVERVSRETTEDE FORLØB, JOB OG PRAKTIK:

 

BENNY AHLQVIST, faglig koordinator
tlf.: 2925 3141

e-mail: bla@centerforautisme.dk

 

SUSANNE RYSBJERG, områdechef
tlf.: 2634 8899

e-mail: sry@incita.dk

Login