Socialøkonomiske virksomheder er en relativ ny og anderledes virksomhedsform.

Den adskiller sig fra fx frivilligt arbejde ved at sælge produkter og serviceydelser til det offentlige, andre virksomheder eller private forbrugere.

En socialøkonomisk virksomhed bruger samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. Der er dog forskelle.

 

En socialøkonomisk virksomhed bliver ofte grundlagt af iværksættere, der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem.

 

De bruger størstedelen af deres indtjening og overskud på at hjælpe både på et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan.

 

For at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed, er der en række betingelser, der skal opfyldes:

1. Virksomheden skal have et social formål

Fonden Center for Autismes vedtægtsbestemte formål er at udøve virksomhed indenfor følgende områder:

  1. Undersøgelse af børn, unge og voksne, som kan antages at være autistiske med henblik på at yde vejledning til etablering af relevant undervisning og behandling.
  2. Rådgivning og vejledning til forældre til mennesker med autisme og eventuelt til de autistiske personer selv.
  3. Rådgivning og vejledning til fagfolk.
  4. Kursusvirksomhed for forældre til børn og unge med autisme og for fagfolk på området.
  5. Etablering af løbende forskning og gennemførelse af forskningsprojekter i samarbejde med institutioner i ind- og udland.

Formålet fremgår af vedtægternes § 2.

2. Virksomheden skal være erhvervsdrivende

Den altovervejende del af Fonden Center for Autismes indtægter stammer fra salg af tjenesteydelser, jf. fondens årsrapporter.

3. Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige

Det offentlige har ingen indflydelse på udpegningen af fondens ledelse, jf. vedtægternes § 4.

4. Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig

Fonden har indgået kollektiv overenskomst med fire fagforbund, og følger de centrale aftaler mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Medarbejderne inddrages gennem medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Samarbejdsudvalg, Tillidsrepræsentanter mv.

 

I forhold til fondens brugere, opdragsgivere og samarbejdspartnere, er fondens adfærd reguleret af retningslinjer, samlet i dokumentet ”Center for Autisme – Faglig platform”, der er tilgængelig på fondens hjemmeside.

 

Den fælles faglige platform beskriver sammenhænge mellem viden/forståelse af autisme og den behandlingsmæssige praksis, og skal sikre en dynamisk sammenhæng mellem værdier, principper, mål, indsatser, dokumentation og evaluering.

 

Fonden er en organisation med en flerfaglig medarbejderstab med forskellige opgaver og forskelligt fokus, men som overordnet har en fælles faglig ramme – ”Den fælles faglige platform”, der løbende udvikles og revideres, så vi til stadighed sikrer den bedste psykologiske og pædagogiske praksis for vores brugere. Det er vigtigt, at alle inden for den givne ramme deltager i dette arbejde ved at forholde sig konstruktivt, kritisk og fagligt i dagligdagen, og dermed bidrager til en faglig og dynamisk tilgang. Den fælles faglige platform forpligter medarbejderne i Center for Autisme til at arbejde inden for denne ramme med afsæt i de enkelte brugers både fælles og individuelle behov. Den fælles faglige platform er vores hovedskrift og er konkretiseret i de enkelte afdelingers specifikke praksisbeskrivelser.

 

Center for Autisme tilbyder beskyttet beskæftigelse, der har karakter af en social foranstaltning, efter aftale med borgerens kommune. Der ydes en arbejdsdusør til borgeren. P.t. er der 16 borgere i beskyttet beskæftigelse.

 

I Center for Autisme er vores etiske tilgang sammen med vores faglighed – fundamentet for vores aktiviteter.

 

5. Virksomheden skal have en social håndtering af overskud efter skat

Fondens overskud kan alene anvendes til fondsformålet, jf. vedtægternes § 7 stk. 4. Bestyrelsen er dog berettiget til at overføre årets overskud til næste år til konsolidering af formuen eller til anvendelse til Fondens formål i senere år.

 

Login