Behandling af angst og/eller OCD for personer med ASF

MÅL OG DELMÅL

Det overordnede formål med behandlingen er at reducere niveauet af angst/OCD, så det i mindst muligt omfang begrænser personens funktion og udvikling i hverdagen. 

Det er et delmål, at personen får øget indblik i hvilke faktorer der fører til og vedligeholder angst- og/eller OCD-symptomerne.

 

Det er et andet delmål, at personen sammen med terapeuten arbejder målrettet med faktorer, som direkte eller indirekte kan føre til en reduktion af angst og/eller OCD-symptomerne. Herunder at personen får indblik i forskellige handlemuligheder og strategier til bedre håndtering af symptomer og situationer, som medfører angst og/eller OCD.

 

Det er et delmål at personen i sin hverdag afprøver og øver konkrete handlemuligheder i konkrete situationer i hverdagen i forhold til at mestre og over tid nedsætte symptomer på angst og/eller OCD.

 

MÅLGRUPPE
Børn, unge og voksne, normaltbegavede med ASF. Forældre eller støttekontaktperson skal være indstillet på at deltage i hele eller dele af forløbet.


METODE 
Behandlingsforløbet vil blive individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i en kognitiv, adfærdsterapeutisk tilgang med inspiration fra forskellige manualbaserede behandlingsprogrammer, så som Cool Kids, Chilled og Dialektisk Adfærdsterapi. Nogle forløb vil kunne indeholde bearbejdelse af tidligere, negative oplevelser i fald dette vurderes relevant.

VARIGHED AF FORLØB
Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 15 sessioner a 45 minutter. Første session vil bestå af et visiterende/afklarende møde med personen med ASF, den betalende instans og den eller de pårørende eller professionelle, som skal støtte personen i behandlingsforløbet. Ved de øvrige sessioner deltager personen med ASF, evt. med hel eller delvis deltagelse af den person, der skal støtte personen i behandlingsforløbet.

I starten vil sessionerne som regel blive afholdt en gang om ugen for senere at ligge hver 2.-3. uge. Sidst i forløbet vil der kunne være tale om opfølgning med måneders mellemrum med henblik på evaluering samt på at forebygge en eventuel fremtidig forværring af tilstand.

 

Der vil i en del tilfælde være behov for forlængelse af forløbet. Denne vurdering foretages af behandleren efter 10-12 sessioner og gives videre som anbefaling til den betalende instans, som tager endelig stilling til forlængelse af forløbet. Hvis det i starten eller undervejs i forløbet vurderes af behandleren, at personen enten ikke profiterer eller ikke vil komme til at profitere af behandlingen, formidles dette til personen selv samt den betalende instans, og forløbet afsluttes.

INDHOLD AF FORLØB

Visitation/afklarende møde

Formålet med mødet er en generel afdækning af personens situation, ressourcer og vanskeligheder med henblik på en indledende vurdering af, hvorvidt indeværende angst/OCD-behandling er relevant for den pågældende, eller om der evt. bør sættes ind med en anden form for indsats eller iværksættes en supplerende indsats parallelt med behandlingen.

 

Det er ligeledes et formål at de implicerede parter afstemmer forventninger i forhold til det planlagte forløb.

 

De første sessioner

Her psykoedukeres i forhold til hvad angst og/eller OCD består af. Der foretages desuden en nærmere afdækning og vurdering af indhold og omfang af symptomer, afdækning af relevante faktorer i forhold til angst og/eller OCD-problematikken, samt personens motivation og evne til at indgå i forløbet (assessment). Dette med henblik på fortsat vurdering af, hvorvidt personen med sandsynlighed kan profitere af forløbet, hvilke områder der bør være det/de primære omdrejningspunkter i behandlingen samt planlægning af samme. Assessmentet vil desuden blive brugt til senere vurdering af effekt af indsatsen.

 

Mulige fokusområder for de efterfølgende sessioner

- Udarbejdelse af personlige mål og indsatsområder.

- Løbende, fælles afdækning og analyse af dynamikken mellem følelser, tanker, kropslige reaktioner og adfærd i situationer, hvor personen oplever symptomer på angst og/eller OCD. Fokus på faktorer der forårsager og vedligeholder symptomerne, samt faktorer som beskytter og reducerer angst og OCD.

- Øget indsigt i egne følelsesmæssige og kropslige signaler.

- Introduktion til alternative strategier til at håndtering af symptomer. En del af behandlingen vil bestå i at øve sig i at anvende nye strategier i angstfyldte situationer (eksponering) samtidig med evt. reducering af tvangshandlinger.

- Introduktion til mestringsstrategier til håndtering af situationer, som tricker angst og/eller OCD. F.eks. mestringsstrategier til brug i sociale situationer mv.

- Overførsel og generalisering af den opnåede viden i terapirummet til flere konkrete situationer i hverdagen.

 

Det forventes, at personen mellem sessionerne arbejder med hjemmeopgaver såsom registrering af adfærd, eksponering, reducering af tvangshandlinger mv. I nogle tilfælde vil der blive arbejdet med belønningssystem. Den person som skal fungere som støtte under behandlingsforløbet må være indstillet på at få en aktiv rolle i forhold til denne del af forløbet.

 

De sidste sessioner
Der vil være fokus på opsummering af den opnåede viden og de konkrete strategier, der er arbejdet med i forløbet. Desuden foretages en evaluering af forløbet både i forhold til de opstillede mål og delmål, således blandt andet ved revurdering af indhold og omfang af symptomer på angst og/eller OCD. Desuden vil der blive arbejdet med at forebygge en eventuel fremtidig forværring af tilstand.

 

Hvis det ønskes, vil der blive udarbejdet en statusskrivelse til den betalende instans hen imod afslutningen af forløbet.

 

Behandlingen varetages af
Dorte Bek-Pedersen, aut. psykolog, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, specialist i børnepsykologi 
Pia Terkelsen, cand.pæd.psych.aut, specialist i klinisk psykologi
Charlotte Schou Poulsen, aut.psykolog

Helle Lolli, konsulent på CfA, aut. psykolog, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri

 

Henvisning til behandlingsforløb 

 

Henvisningen sendes udfyldt til info@centerforautisme.dk

 

For evt. yderligere information kontakt afdelingsleder Christine Pedersen

 

Kontakt os

 

Spørgsmål vedr. rammer, priser, henvisninger, procedurer mm:

 

Laila Kindler Petersen,
afdelingssekretær

Tlf.: 78 10 04 36
e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Ved faglige spørgsmål ift. indholdet i konkrete ydelser henvises til vores hovednummer, hvor Charlotte i recep-tionen vil modtage dit spørgsmål og videresende til relevant fagperson

til besvarelse.

 

Charlotte Mathiesen, receptionen

Tlf:  44 98 23 55 

E-mail: info@centerforautisme.dk


Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 10.00-12.00 og 13.00-15.00

Center for Autisme - Kontakt

 

 

Gratis telefonrådgivning

for autistiske personer og forældre eller andre pårørende hver tirsdag kl. 13.00-14.00

 

Telefonrådgivningen ligger hver tirsdag på tlf. 44 98 23 55 , dog lukket ifm. skoleferie og helligdage.

Opkaldene vil blive ekspederet i den rækkefølge de kommer ind.

 

Læs mere om telefonrådgivningen

 

Login