Den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse ved Center for Autisme
- En undersøgelse med særligt fokus på selvstændighed og selvforståelse

 

 

Status
Projektet blev afsluttet ultimo 2009. Rapporten "Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ved Center for Autisme - En undersøgelse med særligt fokus på selvstændighed og selvforståelse" foreligger nu, og pdf-fil kan downloades her.
 
Projektets formål
At indhente viden, der kan benyttes internt til at forbedre uddannelsen, og at opsamle viden og erfaringer med henblik på at kunne videregive disse til andre, som påtænker at opstarte ungdomsuddannelse for samme målgruppe. Fokus er på de unges udvikling af selvstændighed og selvforståelse, da det kan være vanskeligt for unge med autisme eller Aspergers syndrom at opnå selvstændighed og en god selvforståelse, selvom de er normalt begavede.
 
Baggrund
Folketinget vedtog i juni 2007, at også unge med særlige behov skal have tilbud om en treårig ungdomsuddannelse. Center for Autisme har siden august 2007 udbudt uddannelse til unge normaltbegavede i alderen 16-24 år med en autismespektrumsforstyrrelse. Uddannelsen har i skoleåret 2008/2009 38 elever med 6 klasser fordelt på 4 linjer: Boglig, IT, Service & Teknik samt Køkken/Kantine.
 

Metode
Kvalitative interview
Der foretages interview med både elever, undervisere og uddannelsesleder for at få de centrale perspektiver afdækket. I alt foretages 21 interview med elever, 6 interview med undervisere og med lederen af ungdomsuddannelsen.
 
Vineland-II (Vineland Adaptive Behavior Scales)
Denne standardiserede metode benyttes til at belyse elevernes udvikling af sociale kompetencer over tid. Konkret drejer det sig om et spørgeskema, der udfyldes af en underviser og interview med en forælder eller en anden voksen uden for skolen, som kender eleven godt. I løbet af det første projektår (skoleår) vil der blive foretaget indsamling af data via spørgeskema og interview to gange. Forlænges projektet, vil der de følgende skoleår blive foretaget interview med forældre eller anden voksen og indhentet data via spørgeskema én gang i løbet af hvert skoleår. 15 elever og forældre/anden voksen har givet tilsagn om at deltage i denne del af undersøgelsen. 12 af disse elever har ligeledes deltaget i et kvalitativt interview.
 
Tidsplan
Start: August 2008
Slut: August 2009
 
Økonomisk bidrag
Helsefonden har ydet et økonomisk bidrag på 350.000 kr. til projektet.
 
Ansvarlige for undersøgelsen
Joyanna Thomassen, projektmedarbejder, står for planlægningen og den daglige udførelse af projektet. Lennart Pedersen, Center for Autismes chefpsykolog, har det overordnede ansvar for projektet.

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login