Helhedsorienteret indsats ift. til skolevægring eller social isolation for et barn, en ung eller voksen med Autismespektrumsforstyrrelse (ASF)

 

INDSATSEN

Når et barn, en ung eller en voksen med skolevægring eller social isolation henvises til Center for Autisme (CfA), har tilstanden typisk udviklet sig og stået på i lang tid. Nogle gange i årevis. Det er vores erfaring, at det tilsvarende kræver en langvarig og, især i opstartsperioden, intensiv indsats. Indsatsen skal tilpasses den enkelte, for at barnet, den unge eller den voksne igen kan deltage i skole og/eller andre sociale sammenhænge.  Det kræver høj grad af specialiseret viden, fokus, samt intensivt samarbejde med personen selv og det omgivende netværk.

 

En indsats fra CfA kan bestå af et eller flere elementer, således at det tilpasses den enkeltes situation og behov, og der kan være forskellige delmål afhængigt af hvilke elementer, der indgår i forløbet. Som udgangspunkt vil der altid indgå et afdækningsforløb, som kan suppleres med andre tilkøbsmuligheder.

 

AFDÆKNING AF BARNETS/DEN UNGES ELLER DEN VOKSNES SITUATION, SAMT BESKRIVELSE AF RELEVANT INDSATS

Inden en indsats i forhold til skolevægring eller social isolation iværksættes, bør der foretages en grundig afdækning af personens profil og situation. En afdækning kan indeholde, hvad der har ført til skolevægringen/den sociale isolation, hvilke indsatser der har været iværksat og med hvilken effekt, hvilke ressourcer og muligheder, der er tilstede i miljøet omkring personen mv.

 

En afdækning vil bestå af:

  • Gennemlæsning af relevante sagsakter
  • Afholdelse af et afklarende møde med deltagelse af personen selv (hvis ung eller voksen) og    personens netværk
  • Supplerende interviews med relevante parter, f.eks. personen selv og/eller pårørende og/eller    fagprofessionelle
  • Rådgivende møde med deltagelse af personen selv (hvis ung eller voksen) og personens netværk, hvor psykolog fra CfA informerer om vurderinger og anbefalinger ift. indsats, og fremtidige tiltag drøftes
  • Beskrivelse af anbefalinger

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 15-18 sessioner + kørselsudgifter.

 

En indsats i forhold til skolevægring/social isolation vil som regel kræve en målrettet tværfaglig indsats. Forbrug af sessioner aftales inden et forløb opstartes.

 

TILKØBSMULIGHEDER

Tilkøb A. Netværksmøder og samarbejdsmøder med CfA psykolog som koordinator

En central del af indsatsen vil ofte bestå i at sikre et tæt samarbejde og koordinering mellem personerne i det familiære/private og fagprofessionelle netværk omkring den faglige indsats over en længere periode. Netværket må blive enige om en måde at sætte ind overfor problemet på og fastlægge mål, lægge en plan for indsatsen inkl. rolle- og ansvarsfordeling mv. Herefter vil det i en periode være nødvendigt at afprøve det eller de planlagte tiltag.

 

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 6-10 sessioner + kørselsudgifter.

 

Tilkøb B. Indsats i forhold til fagprofessionelle

Der tilbydes rådgivning eller supervision til de involverede fagprofessionelle. F.eks. rådgivning til myndighed, skoleleder, PPR-psykolog, ansvarlig for uddannelses- eller dagtilbud, praktikplads mv. Rådgivningen omhandler barnets/ den unges/den voksnes behov, og hvad der skal tilbydes, for at vedkommende igen kan deltage i den pågældende aktivitet.

 

Der tilbydes rådgivning eller supervision til det personale, der skal støtte personen i hverdagen. F.eks. lærere/pædagoger/mentorer/støttekontaktperson. Fokus kan være hvordan kommunikation og samspil tilpasses barnet/den unge/den voksne, og hvordan denne motiveres. Desuden en afdækning af hvilke aktiviteter, vedkommende kan indgå i og planlægning heraf mv. ud fra en autismepædagogisk tilgang. Fokus kan også omhandle den/de fagprofessionelles relation og samarbejde med personen med ASF samt evt. pårørende.

 

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 6-10 sessioner +eventuelle kørselsudgifter.

 

Tilkøb C. Indsats i forhold til forældre eller pårørende

Der tilbydes rådgivende samtaler med forældrene/pårørende med det formål at støtte dem i indsatsen. Endvidere kan der arbejdes med psykoedukation for at skabe en øget forståelse for personens funktion og behov. Der vil også være fokus på at støtte forældre eller pårørende i kommunikationen med myndighedspersoner, skole mv., således at det gode samarbejde med netværket understøttes. Derudover kan der være behov for at pårørende støttes, når der iværksættes eller er iværksat nye tiltag til barnet/den unge/den voksne, således at de bevarer roen, tålmodigheden og troen på at det kan lykkes, selvom en indkøring eller forandringsproces kan synes meget langsom. Mange familier har uheldige erfaringer bag sig. Endelig kan der være fokus på at støtte forældrenes tiltro til egne forældreevner og kompetencer i forhold til barnet/den unge eller voksne, og give dem øget viden om autismepædagogik.

 

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 6-10 sessioner á 45 minutter. + eventuelle kørselsudgifter.

 

Tilkøb D. Behandlende samtaleforløb til barnet/den unge eller den voksne

Der kan tilbydes et samtaleforløb til barnet/den unge eller den voksne. Dels med henblik på løbende at afdække og inddrage dennes forståelse og perspektiv på egen situation og proces. Dels med henblik på at øge selvforståelsen og viden om de dynamikker, som kan forhindre eller facilitere en tilbagevenden til skole, uddannelse, job, dagtilbud eller social aktivitet. Desuden vil der blive arbejdet med udvikling af konkrete co-pingstrategier eller handlemuligheder for at øge den enkeltes mestring i forhold til de udfordringer, som en hverdag med skolegang eller aktiviteter med andre indebærer.

 

Hvis en væsentlig årsag eller medårsag til fastholdelse af skolevægring eller sociale isolation er angst, vil det behandlende samtaleforløb fokusere på dette.


Målgruppen for et behandlende samtaleforløb vil primært være normaltbegavede børn, unge og voksne med ASF. Forældre eller anden støtteperson skal være indstillet på at deltage i hele eller dele af forløbet. 
Behandlingsforløbet vil blive individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i autismepædagogiske principper samt kognitiv, adfærdsterapeutisk tilgang, evt. med inspiration fra forskellige manualbaserede behandlingsprogrammer, så som Cool Kids, Chilled og Dialektisk Adfærdsterapi.

 

Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 10-15 sessioner á 45 minutter + eventuelle kørselsudgifter.


Når der tilkøbes flere forskellige elementer, kan det eventuelt være hensigtsmæssigt at flere CfA psykologer samarbejder i forløbet. Kommunen kan også selv vælge at varetage nogle af indsatserne samtidig med at CfA varetager andre. Ved flere ansvarlige i arbejdet må påregnes timer til koordinering.

 

Pris for en session af 45 min.: 1360 kr. pr. session

 

Hvis rådgivningen foregår uden for Center for Autisme, tillægges kilometergodtgørelse efter gældende sats (p.t.kr. 3,51 pr. km) samt evt. parkeringsafgift. Dertil kommer transporttid (kr. 825 pr. time).

 

Al kørsel beregnes fra Center for Autisme efter følgende standardtider, som tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks opdeling i kommuner, landsdele og regioner:

1 time t/r: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk

1½ time t/r: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Køge, Lejre, Roskilde, Rudersdal, Solrød

 

Øvrige Danmark afregnes med den faktiske transporttid (kr. 810 pr. time), med mindre andet er aftalt.

 

 Henvisning til helhedsorienteret indsats ift. skolevægring eller social isolation

 

 

 

Ved spørgsmål til dette forløb bedes du kontakte afdelingsleder Christine Pedersen per mail, for at aftale telefonsamtale:

CLP@centerforautisme.dk

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login