Forløbsbeskrivelse af psykologsamtaler og behandling 

 

MÅL OG DELMÅL

Det overordnede mål med psykologsamtaler eller -behandling er at reducere niveauet af stress, belastning og/eller af psykiske symptomer på angst, OCD el.lign. Desuden at øge personens indsigt i egen profil, reaktioner og handlemuligheder således at symptomer fremadrettet så vidt muligt forebygges og håndteres.

 

Det er et delmål, at personen får øget indblik i og forståelse af den dynamik, symptomerne indgår i. Herunder hvilke indre og ydre faktorer der fører til og vedligeholder tilstanden.

 

Det er et andet delmål, at personen sammen med terapeuten arbejder med egen tænkning og adfærd i forhold til den oplevede problematik. Herunder at personen får viden om forskellige handlemuligheder og strategier til bedre håndtering af symptomer og situationer. Hvis der er behov herfor, arbejdes der målrettet med bearbejdning af negative oplevelser eller traumer.

 

Det tredje delmål er, at personen i sin hverdag afprøver og øver konkrete handlemuligheder i konkrete situationer i hverdagen i forhold til at mestre og over tid nedsætte symptomer.

 


METODE 
Behandlings eller psykologforløbet vil blive individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i højt specialiseret viden om ASF samt primært en kognitiv, adfærdsterapeutisk tilgang med inspiration fra forskellige manualbaserede behandlingsprogrammer. De fleste forløb vil have fokus på øget selvforståelse i forhold til egne ressourcer og vanskeligheder, samt evt. bearbejdelse af tidligere, negative oplevelser.

 

Pårørende eller anden støtteperson skal være indstillet på at deltage i hele eller dele af forløbet.


VARIGHED AF FORLØB
Forløbet vil som udgangspunkt have en varighed af 15 sessioner a 45 minutter. De første 3 sessioner vil bestå af gennemlæsning af relevante sagsakter, koordinering og forberedelse samt afholdelse af et visiterende/afklarende møde med personen med ASF, den betalende instans og den eller de pårørende eller professionelle, som skal støtte personen i psykolog-/behandlingsforløbet. Ved de øvrige sessioner deltager personen med ASF, evt. med hel eller delvis deltagelse af den person, der skal støtte personen i behandlingsforløbet.

 

I starten vil sessionerne som regel blive afholdt en gang om ugen for senere at ligge hver 2.-3. uge. Sidst i forløbet vil der kunne være tale om opfølgning med måneders mellemrum med henblik på evaluering samt på at forebygge en eventuel fremtidig forværring af tilstand. Det kan også være booster-sessioner, hvor man genopfrisker nogle af de strategier, der er tillært igennem forløbet.

 

Der vil i en del tilfælde være behov for forlængelse af forløbet. Denne vurdering foretages af behandleren efter 10-12 sessioner og gives videre som anbefaling til den betalende instans, som tager endelig stilling til evt. forlængelse af forløbet. Hvis det i starten eller undervejs i forløbet vurderes af psykologen, at personen enten ikke profiterer eller ikke vil komme til at profitere af behandlingen, formidles dette til personen selv samt den betalende instans, og forløbet afsluttes.

INDHOLD AF FORLØB

 

Visitation/afklarende møde

Formålet med mødet er en generel afdækning af personens situation, ressourcer og udfordringer med henblik på en indledende vurdering af, hvorvidt indeværende behandlingstilbud/psykologforløb er relevant for den pågældende, eller om der evt. bør sættes ind med en anden form for indsats eller iværksættes en supplerende indsats parallelt med behandlingen.

Det er ligeledes et formål at de implicerede parter afstemmer forventninger i forhold til det planlagte forløb.

 

De første sessioner

Her psykoedukeres i forhold til den generelle dynamik bag de oplevede symptomer. Der foretages desuden en nærmere afdækning og vurdering af indhold og omfang af symptomer, afdækning af relevante faktorer i forhold til problematikken, samt personens motivation og evne til at indgå i forløbet (assessment). Dette med henblik på fortsat vurdering af, hvorvidt personen med sandsynlighed kan profitere af forløbet, hvilke områder der bør være det/de primære omdrejningspunkter i behandlingen samt planlægning af samme. Assessmentet kan desuden blive brugt til senere vurdering af effekt af indsatsen.

 

Mulige fokusområder for de efterfølgende sessioner

- Udarbejdelse af personlige mål og indsatsområder.

- Løbende, fælles afdækning og analyse af dynamikken mellem følelser, tanker, kropslige reaktioner og adfærd i situationer, hvor personen oplever belastningssymptomer eller stress. Fokus på de indre og ydre faktorer der forårsager og vedligeholder symptomerne, samt faktorer som beskytter og reducerer symptomer.

- Bearbejdning af tidligere, negative oplevelser.

- Øget indsigt i egne følelsesmæssige og kropslige signaler.

- Introduktion til alternative strategier til at håndtering af symptomer. En del af behandlingen vil bestå i at øve sig i at anvende nye strategier i aktuelle situationer (eksponering).

- Introduktion til mestringsstrategier til håndtering af situationer, som trigger symptomerne. F.eks. mestringsstrategier til brug i sociale situationer mv.

- Overførsel og generalisering af den opnåede viden i terapirummet til flere konkrete situationer i hverdagen.

 

Det forventes, at personen mellem sessionerne arbejder med hjemmeopgaver såsom registrering af adfærd, eksponering, reducering mv. Den person som skal fungere som støtte under behandlingsforløbet må være indstillet på at få en aktiv rolle i forhold til denne del af forløbet.

 

De sidste sessioner
Der vil være fokus på opsummering af den opnåede viden og de konkrete strategier, der er arbejdet med i forløbet. Desuden foretages en evaluering af forløbet både i forhold til de opstillede mål og delmål, således blandt andet ved revurdering af indhold og omfang af symptomer. Derudover vil der blive arbejdet med at forebygge og håndtere en eventuel fremtidig forværring af tilstand.

 

Der bliver udarbejdet en statusskrivelse til den betalende instans hen imod afslutningen af forløbet.

 

 

Henvisning til psykologsamtaler og behandlingsforløb 

 

Henvisningen sendes udfyldt til info@centerforautisme.dk

 

For evt. yderligere information kontakt områdechef Christine Pedersen

 

 

 

 

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login