Vigør’d: Et tilbud om behandling for problematisk stofbrug hos unge og voksne med ASF/autismelignende træk

 

Vigør’d er Center for Autismes tilbud om autismespecifik rusmiddelbehandling efter Serviceloven § 101

 

§ 101

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

 

Hidtil har man antaget, at personer med ASF generelt var i mindre risiko for at udvikle et problematisk stofbrug end personer uden ASF. Nyere forskning viser desværre, at dette er forkert: risikoen for udvikling af et behandlingskrævende stofbrug kan være op til fire gange større end hos personer uden ASF. Er personen dobbeltdiagnosticeret med ASF og ADHD kan risikoen være op til 12 gange større.

 

De gængse tilbud om hjælp til reduktion af stofbrug kan i nogle tilfælde være mindre egnede for personer med ASF. Det kan f.eks. være behandlingstilbud, hvor der indgår gruppeterapi. Dette kan være yderst udfordrende for personer med ASF, da netop udfordringer med socialt samspil og kommunikation er kerneproblematikker og i mange tilfælde måske endda en af årsagerne til stofbruget. På samme vis er de almindeligvis effektive behandlinger rettet mod de bagvedliggende problematikker, der ofte kan være angst eller depression, heller ikke tilstrækkelige for personer med ASF. Angst og depression udspringer ofte af, at personens sociale færdigheder ikke passer til den aktuelle livssituation, hvilket kan skabe utryghed, frustration, følelse af ikke at passe ind samt uhåndterbare sociale situationer. Derfor skal hjælpen være mere omfattende og leveres af et behandlingstilbud med autisme-erfarent personale, så den særlige sociale interaktion og kommunikation, der kendetegner autisme, ikke står i vejen for behandlingen af det problematiske stofbrug.

 

Center for Autisme har mere end 25 års erfaring med målgruppen, og det er med afsæt i denne, at vi nu kan tilbyde Vigør’d: Et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb, der kombinerer autismespecifik behandling med de strukturelle rammer, der er nødvendige for at håndtere og behandle et problematisk stofbrug.

 

Mål

Center for Autismes tilbud om rusmiddelbehandling falder under Servicelovens §101 og følger de nationale retningslinjer for social rusmiddelbehandling. Det overordnede mål med et Vigør’d-forløb er derfor at ”reducere eller bringe et uautoriseret forbrug af psykoaktive rusmidler til ophør og fastholde reduktionen eller ophøret”. (De nationale retningslinjer for den sociale misbrugsbehandling, Socialstyrelsen 2016).

 

Vigør’d er et helhedsorienteret behandlingstilbud, som foruden fokus på rusmidlerne også retter sig mod at støtte borgeren i at forstærke egne ressourcer samt at begrænse og afhjælpe sociale, psykiske og fysiske barrierer, der hindrer borgeren i at nå det primære mål om stoffrihed eller reduktion af stofbrug. Behandlingen tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov, funktionsevne og alder, og de konkrete mål for forløbet formuleres altid i samarbejde mellem behandler og borgeren selv.

 

Målgruppe

Vigør’d tilbyder rusmiddelbehandling til unge og voksne borgere fra 18 år med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) eller udtalte autismelignende træk, som har et problematisk forbrug af rusmidler. For borgere med autismelignende træk, men ingen ASF-diagnose vil vi indlede behandlingen med en screening for ASF (med redskabet SRS-2).

Tilbuddet henvender sig også til personer med ASF i kombination med ADHD, angst, depression eller OCD.

 

Vigør’d er et ambulant tilbud, hvilket fordrer, at borgerens aktuelle funktionsniveau svarer til en sådan behandlingsindsats.


MOVE

Vigør’d er baseret på MOVE-metoden, der er en helhedsorienteret behandlingsmetode udviklet af Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. MOVE bygger på behandlingssamtaler med elementer fra kognitiv terapi og samtaleteknikken, Den Motiverende Samtale, kombineret med strukturelle elementer som fremmødepåmindelser, belønninger for fremmøde i form af gavekort og feedback i form af statusskrivelser.

 

 

MOVE er et velegnet grundlag for rusmiddelbehandling til personer med ASF, da det er et individuelt behandlingsforløb, der giver behandler og borger mulighed for at arbejde helhedsorienteret. Det vil sige, at vi som behandlere anvender vores erfaring med autisme til at støtte borgeren i arbejdet med at forstå og overvinde de psykiske og sociale barrierer, der kan stå i vejen for en reduktion af det problematiske stofbrug. Mange års erfaring med autismeområdet giver os mulighed for at se på atypiske årsager til forbruget af rusmidler og arbejde med udviklingen af borgerens skjulte ressourcer. Forløbet er desuden baseret på en høj grad af struktur og gennemsigtighed, hvilket sikrer, at borgeren altid ved, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvorfor. 

 

Et forløb hos Vigør’d indeholder:

Et Vigør’d-behandlingsforløb hos Vigør’d er af ca. 9 måneders varighed og indeholder som udgangspunkt:

  •          Screening for sociale/psykiske barrierer med Ung- VoksenMap.
  •          Screening for autismelignende træk, hvis diagnose ikke foreligger (SRS-2).
  •          Behandlingsplan og målsætning (kontrakt), der udarbejdes i fællesskab mellem behandler og borgeren.
  •          12 individuelle behandlingssamtaler.
  •          Løbende Trivsels- og Effekt Monitorering (TEM).
  •          SMS-påmindelser om fremmøde.
  •          Løbende skriftlig feedback gennem statusskrivelser.
  •          Gavekort som anerkendelse for fremmøde.
  •          6 måneders opfølgende behandling og udfasning i form af personlige og telefoniske samtaler.
  •          2 netværksmøder, hvor borgeren har samvær med ligesindede fra behandlingen.

 

Et typisk behandlingsforløb vil forløbe som illustreret her:

 

Indledende behandling, 12 samtaler

 

Samtale 0: Screening med UngMap/VoksenMap og evt. SRS-2.

Behandlingen starter med en indledende samtale, hvor vi i fællesskab kortlægger stofbrugets omfang og karakter med screeningværktøjet UngMap/VoksenMap. Hvis der ikke foreligger en ASF-diagnose, vil vi desuden screene for ASF med SRS-2.

 

Samtale 1: Borgeren får resultaterne af screeningen. Behandler og borger udarbejder i fællesskab en behandlingsplan baseret på resultater fra screeningen.

 

Samtale 2:Borgeren præsenteres for og underskriver den endelige behandlingsplan, og det terapeutiske arbejde begynder.

 

Samtale 3-11: Borgeren får en personlig behandlingssamtale hver uge.

 

Samtale 12: Afsluttende samtale, hvor borgeren og behandleren i fællesskab samler op og afrunder den indledende behandling.

 

Opfølgende behandling og udfasning, 6 måneder

De første 3 måneder: Borgeren og behandleren har en telefonisk samtale hver uge samt en samtale i lokaler hos Vigør’d hver måned.

 

De sidste 3 måneder: Borgeren og behandleren har en telefonisk samtale hver 14. dag samt en afsluttende samtale i lokaler hos Vigør’d.

 

 

Efter endt forløb kan der eventuelt i samarbejde med bopælskommunen tages stilling til, om der skal iværksættes yderligere behandling.

 

Tid og sted

Alle personlige behandlingssamtaler finder sted hos Center for Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev. Behandlingstilbuddet Vigør’d er placeret i en særskilt afdeling med egen indgang, der gør det muligt at ankomme og forlade centeret diskret og uforstyrret.

 

Tidspunkt for de enkelte behandlingssamtaler fastsættes i samarbejde mellem behandler og borger. Efter aftale vil behandlingssamtalerne kunne placeres, så behandlingen kan være forenelig med borgerens eventuelle uddannelse, arbejde eller anden beskæftigelse.

 

For yderligere oplysninger rettes henvendelse til Jens Christiansen, leder af forskning og udvikling på Center for Autisme: jec@centerforautisme.dk eller på telefon 26 42 29 39

Kontakt 

Hovednummer

mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

Til sagsbehandler - Kontakt os gerne per mail:

Christine Pedersen, områdechef

e-mail: clp@centerforautisme.dk

Login