Udredningens indhold

Vi tager udgangspunkt i den nationale og internationale "best practice" for udredning af autisme for at foretage en afklaring af, om der er tale om en autismespektrumforstyrrelse. Vi udarbejder herefter en rapport med beskrivelse af, hvordan personens autisme fremtræder eller hvad der peger på, at personen ikke har autisme.

Derudover indeholder rapporten opsummering af personens støttebehov og anbefalinger.

 

Udredningen starter med en forsamtale af 1 times varighed med personen og/eller pårørende (evt. online), hvor udredningens tilrettelæggelse og indhold vil blive gennemgået og aftalt.

 

Selve udredningen foretages herefter typisk over 2 dage af 2-4 timers varighed på Center for Autisme og omfatter:

 

  • En screening for andre neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser for at udelukke, at andre tilstande end autisme bedre kan forklare symptomerne
  • En diagnosticerende observation og samtale med barnet, den unge eller den voksne selv med fokus på symptomer på autisme.
  • Et diagnosticerende interview med den voksne samt med pårørende og/eller nære fagpersoner med fokus på symptomer på autisme. Det er både ”best practise” og vores erfaring, at vurderingen af om personen har autisme bliver mest kvalificeret, hvis vi også indhenter oplysninger fra de personer, der kender vedkommende bedst. Når det er et barn, der skal udredes, deltager kun de pårørende og/eller nære fagpersoner i det diagnosticerende interview.
  • Spørgeskemaer som skal besvares af den unge eller voksne selv, af pårørende og/eller af nære fagpersoner angående personens aktuelle funktionsniveau i hverdagen mv.

 

Når rapporten foreligger, gives der først en individuel tilbagemelding til den unge eller voksne. Hvis vi har udredt et barn, gives tilbagemelding til de pårørende.

 

Derefter afholdes et afsluttende møde med deltagelse af den unge eller voksne selv, de pårørende og relevante fagpersoner. Her formidles resultaterne og den fremtidige indsats drøftes.

 

 

Supplerende udredning efter faglig vurdering og kun efter aftale med henvender

 

Det kan være nødvendigt at supplere den bredere screening for andre neuroudviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser med en mere specifik og grundig afdækning. Dette for at udelukke, at personens funktion bedst forklares af andre tilstande end autisme.

 

Vi kan i særlige tilfælde, især med mindre børn, have brug for at supplere observationen af barnet på Center for Autisme med en observation i barnets hverdagsmiljø for at sikre den diagnostiske proces.

 

Vi kan i nogle tilfælde anbefale, at udredningen for autisme suppleres med en afdækning af specifikke funktioner som f.eks. sprog, sansning o. lign.

Eller vi kan anbefale en supplerende afdækning af tilstødende psykiske lidelser som f.eks. depression, angst o. lign.

I nogle tilfælde vil vi kunne tilbyde at gennemføre den supplerende afdækning mod ekstra betaling.

 

Udredningen omfatter ikke lægelige undersøgelser, men hvis der viser sig et behov for sådanne, vil dette blive påpeget og anbefalet.

 

Henvisning

Kommuner, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske udredninger, men alle kan rekvirere en undersøgelse, blot der er bindende betalingstilsagn. Det er vigtigt, at der på henvisningen beskrives et klart formål med udredningen.

 

Henvisning til diagnostisk udredning

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login