Funktionsudredningens indhold

Udredningen starter med en forsamtale af 1 times varighed (evt. online), hvor funktionsudredningens tilrettelæggelse og indhold vil blive gennemgået og aftalt.

 

Udredningen foretages herefter typisk over 2 dage af 2-4 timers varighed på Center for Autisme, og tilrettelægges i forhold til formålet og under hensyntagen til, hvad der foreligger af tidligere undersøgelser. Funktionsudredningen kan f.eks. omfatte:

 

  •  Interview med den voksne samt med pårørende og/eller nære fagpersoner om personens funktionsniveau i hverdagen, herunder om ressourcer og udfordringer forbundet med autismen. Det er vores erfaring, at vi bedst vurderer og hjælper personen, når vi også inddrager de personer, der kender vedkommende bedst. Når det er et barn eller en voksen med kognitive udfordringer, der skal udredes, deltager kun de pårørende og/eller nære fagpersoner i interviewet. Der kan evt. suppleres med interview af barnet/den voksne ang. oplevelse af egen situation, motivation, ønsker og håb o. Lign.
  • Spørgeskemaer som skal besvares af den unge eller voksne selv, af pårørende og/eller af nære fagpersoner angående screening for andre neuroudviklingsforstyrrelser og psykiske udfordringer, personens eksekutive funktioner, samt aktuelle funktionsniveau i hverdagen mv.
  • Kognitiv og socialkognitiv testning med henblik på afdækning af logisk og social tænkning og problemløsning

 

Når rapporten er foreligger, gives der først en individuel tilbagemelding til den unge eller voksne. Hvis vi har udredt et barn, gives tilbagemelding til de pårørende.

 

Derefter afholdes et afsluttende møde med deltagelse af den unge eller voksne selv, de pårørende og relevante fagpersoner. Her formidles resultaterne og den fremtidige indsats drøftes.

 

 

Supplerende udredning efter faglig vurdering og kun efter aftale med henvender

 

Vi kan i nogle tilfælde anbefale, at der gennemføres en semistruktureret observation og samtale med barnet eller den voksne med fokus på autismesymptomer. Her vil undersøgeren selv få et indblik i autismens påvirkning på personens funktion.

 

Vi kan i særlige tilfælde, især med mindre børn og voksne med nedsatte kognitive evner, have brug for at supplere observationer og testning på Center for Autisme med en observation af personen og dennes støttebehov i hverdagsmiljøet.

 

Vi kan i nogle tilfælde anbefale, at der i funktionsudredningen indgår en afdækning af specifikke funktioner som f.eks. sprog, sansning o. Lign. Eller vi kan anbefale en mere grundig afdækning af tilstødende neuroudviklingsforstyrrelser (som ADHD, specifikke indlæringsvanskeligheder o. Lign) eller psykiske lidelser (som depression, angst o. Lign).

 

Funktionsudredningen omfatter ikke lægelige undersøgelser, men hvis der viser sig et behov for sådanne, vil dette blive anbefalet.

 

Henvisning

Kommuner, jobcentre, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske funktionsudredninger, men alle kan rekvirere en udredning, blot der er bindende betalingstilsagn. Det er vigtigt, at der på henvisningen beskrives et klart formål med udredningen.

 

Henvisning til psykologisk funktionsudredning

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login