Psykologisk funktionsudredning

 

Målgruppe

Gruppen af unge/voksne på ethvert udviklingstrin, som tidligere har fået stillet en autismespektrumsdiagnose eller har en anden neuroudviklingsforstyrrelse (eksempelvis intellektuel funktionsnedsættelse, specifik sprogforstyrrelse eller ADHD)

 

Formål

Der kan være forskellige formål med en psykologisk funktionsudredning.

 

Eksempler:

  • Vurdering af jobparathed.
  • Revurdering af diagnose og/eller funktionsniveau med henblik på udarbejdelse af handleplaner og evt. iværksættelse af støtteforanstaltninger i forhold til bolig, uddannelse eller job i voksenalderen.
  • Afdækning af den kognitive profil og evt. neuropsykologiske dysfunktioner for at få klarlagt, hvordan personen forstår, tænker og løser opgaver. Dette kan medvirke til at målrette og kvalificere de pædagogiske strategier.
  • Vurdering af selvstændighed og tilpasningsfærdigheder med henblik på fremtidige indsatsområder for at øge personens selvhjulpenhed.
  • Udarbejdelse af pædagogiske anbefalinger og handleplaner som inspiration til fagfolk for at udvikle og målrette den pædagogiske indsats og/eller behandlingsarbejdet.

 

Indhold og deltagere

Forud for udredningen, kan indgå en forsamtale, hvor udredningens forløb nærmere aftales og gennemgås.

I udredningen vil som regel indgå testning og interview af personen alt afhængigt af formålet, og hvad der foreligger af tidligere undersøgelser. I nogle tilfælde inddrages pædagogisk personale, forældre eller andet netværk med henblik på et interview eller besvarelse af spørgeskemaer.

 

Sted og varighed

Udredningen finder typisk sted hos Center for Autisme og forløber sædvanligvis på en og samme dag.

 

 

Rapport og afsluttende møde

Udredningen munder ud i en samlet vurdering af personens udviklingsniveau, ressourcer og udfordringer. Vi skriver en rapport om udredningens resultater. Der kan gives en individuel tilbagemelding til den unge/voksne, som er blevet undersøgt. Derefter gennemgås rapporten ved det afsluttende møde med deltagelse af relevante personer, hvor resultaterne formidles, og den fremtidige indsats drøftes. Det afsluttende møde finder som regel sted ca. to måneder efter udredningen.

 

 

Henvisning

Kommuner, jobcentre, institutioner etc. er typiske rekvirenter af psykologiske funktionsudredninger, men alle kan rekvirere en udredning, blot der er bindende betalingstilsagn. Det er vigtigt, at der på henvisningen beskrives et klart formål med udredningen.

 

Henvisning til psykologisk funktionsudredning

 

Pris

Prisen bliver fastsat individuelt og vil typisk ligge i intervallet kr. 35.000-49.500 alt efter kompleksitet og om der også skal undersøges for eventuelt psykopatologi, ADHD eller lignende.

 

Kontakt 

Hovednummer

Tlf.: +45 44 98 23 55

e-mail: info@centerforautisme.dk

 

Laila Kindler Petersen, afdelingssekretær

e-mail: lkp@centerforautisme.dk 

 

 

Login